Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul


Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 479295338
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,29

MAGYARÁZAT:Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak. A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött. Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető hatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is.

Neves történelem kutatóink jóvoltából tárulnak fel szemünk előtt - eddig nem, vagy csak sejtett őstörténeti összefüggések - a magyar ősmúlt félelmetes időbeli kitágulásának lehetőségei. Hisszük vagy nem hisszük, de többé már nem lehet elhallgatni ezeket a következtetéseket.

Magyar nép őstörténete legújabb kutatási eredményeit elénk táró könyvekből megismerhetjük magyar elődeink útját, kultúráját, kapcsolatait és szokásait az őshazától a mai hazánk területéig. A Magyar nép őstörténete könyvek a hun, magyar, székelyföld, szkíta, Arvisura, Yotengrit és rovásírás témaköröket dolgozzák fel.

A Magyar Szakrális Őstörténet feltárása és az egyéni önmegvalósítás módszereinek ismertetése, nemzeti nyelvünk és szimbólumvilágunk transzcendentális értelmezésén keresztül. Megfoghatatlan ellenfelünk még arra sem becsül bennünket, hogy nyíltan hadat üzenjen nekünk. Ehelyett a szabadságát vesztett megmaradt Magyarországnak a stabilitás illúzióját és a közelgő minden halandóra kiterjedt jólét ábrándját kínálgatja az álarcos modern világ, amely valójában a létért való alattomos küzdelem helye.

Az anyagi testbe börtönzött emberi lény stratégiailag legfontosabb szerve az elme. Ezt tudják az isteni mesterek, és a világ felkapaszkodott démonikus urai, történelmi, politikai, gazdasági szemfényvesztői egyaránt. Ádáz küzdelem folyik az emberi tudat birtoklásáért. Róheim Géza jártas volt a vallástörténetben, a folklorisztikában csakúgy, mint az etnológiában.

Számtalan tanulmánya jelent meg a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratában az Ethnográphiában Adalékok a magyar néphithez I. Az első fejezet a táltosról, avagy a férfi varázslóról szól. Meg kell először is értenünk, hogy a magyar népszokások és hiedelmek zömét a mai magyarság földrajzi helyzete határozza meg. Németül, szláv nyelvekben vagy románul beszelő népektől körülvéve, a magyar folklór valószínűleg európai — azaz a magyarok átvevői ezeknek a szokásoknak és hiedelmeknek, a legtöbbjük tehát nem tőlük származik.

A táltos tudománya viszont kivétel. A fent idézett könyvben kimutattam, hogy itt tulajdonképpen az európai folklórba beágyazott szibériai sámánizmussal állunk szemben. A táltosnak ezt az értelmezését Solymossy is megismételte, aki azonban nem találta szükségesnek, hogy idézze azt a könyvet, amelyet áttanulmányozott. Azóta sok új adatot közöltek erről a témáról, és jelenlegi célom az, hogy ezeket is felhasználva, mind a tisztán antropológiai, mind a pszichoanalitikus látószögből elemezzem az egész helyzetet.

Ez a tanulmány kísérlet arra is, hogy felmutassam a sámánizmus más lehetséges maradványait a magyar folklórban. Ősvallásunk tündérei a tündöklő égi Tündérország titokzatos és jóságos követei, a magyarok egykori angyalai. Mondáink szólnak a tündérek csodálatos aranykoráról, mely az emberi természet megromlása miatt tűnt el A kutató-író Bíró Lajos bemutatja valaha-volt tündérvallásunk emlékeit, tündérhitünk párhuzamait és részletesen elemzi a tündérmulatság beavatási misztériumát is.

A magyar tündérvallás könyv az első monográfia, ami erről a témáról megszületett, egy igazi különlegesség tehát. Mint a kötetben írja: "Könyvem azoknak ajánlom, akik keresik még a világból kiveszőben levő csodát, látomást és extázist; azoknak, akik még hisznek az isteni Lélekben és az Ő titokzatos Országában. Ez az örökség pedig azokhoz az Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul nyugatra jött hunokhoz kötődik, akik olyan nagy fejedelmeket adtak mint Oktár, Rua, Uldin vagy Bendegúz.

De mindegyik közül a legnagyobb és a világtörténelem egyik leghatalmasabb alakja Atilla volt, akinek két óceánig ért uralkodó keze. A jelen kötet a Kárpát-medencei magyarság első királyának korát és életét mutatja be antik tanulmányok és források segítségével.

A szerző meseelemzései újszerű, izgalmas megvilágításba helyezik gyermekkorunk kedvelt népmeséit. Megmutatják, hogy a mesék mélyebb értelme rólunk, saját életünkről szól. Mi vagyunk a hős királyfi, aki szembenéz a kihívásokkal és hetedhét országon át, mindenféle veszéllyel megküzd, hogy elnyerje a királylány kezét, megszerezze az aranyalmát, vagy visszahozza a Napot és a Holdat, konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul a sárkány elrabolt az égről.

Saját tudatunk mélyén található meg az a mitikus tér és mindazok a csodálatos dolgok is, melyek közegében a mese cselekménye játszódik. E könyv segítségével fölfedezhetjük a népmesék mélyén húzódó személyes és spirituális vonatkozásokat, s megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át ezen keresztül saját életünket is Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul meseelemzések 2. A magyar népmesék a maguk rejtett, szimbolikus nyelvén a nyugati kultúrába való beilleszkedés során is megőrizték az Anyaistennőre, a természetben munkáló magasabb erőkre és a női szellemi energiákra vonatkozó ősi tudást.

A kötet megnyitja az olvasó számára a tündérvilágba vezető belső utat, s nőket és férfiakat egyaránt hozzásegít ahhoz, hogy megtalálják a kapcsolatot saját női oldaluk mélységeivel. Ez az a forrás, melyből az élet vize által jelképezett életenergia, inspiráció, bölcsesség és megújulási képesség fakad. Immár ezer éve is elmúlt, hogy abban a tudatban vagyunk, hogy ismerjük a magyarság eredetét és történetét és mindezt az őstörténeti kutatásokkal igazoljuk. Megkeresve a rokon népeket, megismerve azok ősvallási elemeit, a sámánizmushoz kapcsolódó szokásaikat és mindazt, ahogy a magyarság is évszázadokkal ezelőtt élhetett.

Büszkeség töltött el mindannyiunkat, hogy megőriztük hagyományainkat, ismertük ősvallásunkat, tudva azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hová tartunk. Varga Zsigmond hatalmas kutatómunkát folytatva igazolja az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji örökségét, felsorakoztatva az égkultuszokat, a sámánizmus tanításait, az őshaza kérdését és még számtalan fontos kérdést, melyre tudományos értékű módon válaszol.

A könyv az ban megjelent mű alapján készült. Egy nemzet történelmét, a nemzetek közösségében betöltött szerepét, az ott élt illetve élő emberek hitének és tudásának értékét és hitelét a ma rendelkezésre álló források sokasága segíti, vagy célzatosan homályosítja.

A címertan produktumai mindig hitelesek. Makacsul tiszta tükrei a kornak és a korokon konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul ívelő időnek. Kutatónak és érdeklődőnek kínálja a tiszta forrást, hogy annak mentén elindulhasson, reális ismeretekre jusson, saját véleményét formálja. Az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermének állandó kiállítási tárgyai a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének fába faragott címerei. E címerek fotóit mutatja be a könyvcímertan i elemzéssel, Sándor János fafaragó alkotóművész életrajzával, exluzív formátumban, három nyelven.

Nemzeti történelmünk ismeretanyagát gazdagító, tudatformáló, az igaz nemzeti kultúrát is megjelenítő, könyvespolcokra való, valamint tartalmas ajándékként is ajánlott könyvpiaci kuriozum. A Királygyilkosságok legendás könyv páratlan népszerűségét minden bizonnyal egyedülállóan izgalmas témájának és pártatlan módszerének köszönheti: matematikai vizsgálattal tárja fel a magyar királyok végzetét.

Ki gondolná, hogy a számok beszélni tudnak? Márpedig a táblázatokból kitűnik: az Árpád-házi királyok átlagos uralkodási időtartama égbekiáltóan rövidebb, mint a vegyesházi uralkodóké, és még inkább, mint a Habsburgoké. Amíg a 16 Habsburg uralkodó fele érte meg a 60 éves életkort, addig a 23 Árpád-házi királyból nek ez nem sikerült! A 60 éves kortól elmaradó évek száma a Habsburg-uralkodók esetében együttvéve 26 év, az Árpád-házi királyoknál viszont év! A történelmi dokumentumok bizonyítják: Árpád-házi magyar királyokat hol a vadkan, hol trónszékük, hol méreg ölte meg, hol áruló főurak gyilkolták le őket.

Mátyás királyt és Szapolyai Jánost megmérgezték, II. Lajost megölték — a kordokumentumok vallanak a történelmi előítéleteket a matematika fényében leleplező vizsgálat alatt. Megjelent az a könyv, ami bemutatja, mit jelentett őseink számára magyarnak lenni, mikortól számítható a magyarság, mi a köze a magyarságnak az emberré váláshoz, és miben áll az emberré válás legnagyobb titka.

És ez mind nagyon időszerű kérdés és feladat a mai világban! Itt az ideje annak, hogy a kegyetlen szándékokat, s Trianont túlélő magyarok, urai és főszereplői legyenek ismét életünknek! Magyarnak lenni cselekvő részvétet jelent a test börtönébe zárt örök lélek iránt. Magyar hagyományunk megértése lehetővé teszi az Isteni Mester szolgálatát, s ez a boldogság, a földi harmónia titka!

Mindennapi életünkbe mindaddig nem állhat be pozitív változás, míg tudatunkban az élet lényegéről alkotott fogalmak gyökeresen át nem alakulnak. Nem a valóban létező külső vagy belső ellenség veszélyezteti a magyar megmaradást, hanem az egyénekben a belső rend és arányérzék teljes hiánya! Nem elegendő csak túlélni, sikeresen részt venni a létért való anyagi küzdelemben, a magyar embernek megadatik a benső tudakozódás titokzatos képessége az önvaló és az Abszolút Igazság után.

A lelkét látó bölcs képes függetlenné válni a társadalmi környezettől, a politikai és gazdasági marketing hazugságaitól. Gyökeresen változtatnunk kell gondolkodásunkon a tekintetben, hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem! Ha ez sikerül, Magyarország abban konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul pillanatban megszabadul az Antikrisztus hatásos félelemkeltésétől, és hízelkedésétől.

Ez a mesterséges balsors meg akar minket bénítani, de mi szüntelenül járható konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul hatásos új utakat és irányokat konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul fel, az örök magyar lélek ma is képes gyökeres megújulásra.

A létnek, a világnak kozmikus víziója. Ezek többnyire a halhatatlanság és boldogság kereséséről szólnak: Tündér Ilona szerelmének, az ifjító életvizének és az életfa gyümölcsének megszerzéséről. Meséink alapjául a magyar ősvallás gyógyító és révülő bölcs táltosainak túlvilági úti élményei szolgálhattak.

E mesék tehát nem kitalált történetek Meséink gyakran vándorútra indulással kezdődnek, emlékeztetve arra is, hogy vándorok vagyunk a Földön, melyen csak átmegyünk, keresve az igazi otthonunkat. E hosszú vándorút pedig mindig a Túlvilág valamely tartományába vezet: vagy az alvilágba, ahová a Gonosz legyőzésére indul a hős, a fogságban lévő Fények — és lelkek — kiszabadítására; vagy a magasságba, az égbe, a mennyei társ és a boldog Tündérhon megkeresésére.

Az igazi magyar mesékben konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul Ősforrás még tisztán látható, még nem homályosodott el, nem zavarodott össze. Ahogyan a magyar nyelv sem tartozik a Bábel utáni összezavarodás nyelvei közé - a magyar a teljesség, az Egy nyelve. E meséket olvasni, átélni felemelő, néha varázslatos élmény. Mese mint beavatás, a megismerés magyar útja - ez a mi sajátos utunk.

Kiutat keresve a boldogtalanság világából a boldogság honába, a múlandóságból az örökkévalóságba Sorban azonosítottam ezeket a meséket az ókori forrásokból ismert szövegekkel. Így derült ki, hogy eredeti magyar népmeséink éppúgy délre, az ősi Kisázsiába, Sumérba, Ugaritba és Egyiptomba vezetnek, mint nyelvünk rokonsági kapcsolatai, és műveltségünk más emlékei.

Meséink csodálatos módon több évezredes hagyományokat őriztek meg, egészen a huszadik századig. Bíró Lajos neve közismert a magyar őstörténet kutatók között. Könyvei nagy népszerűségnek örvendenek. Idén karácsonykor egy vadonatúj könyv érkezik, ami a magyar ősmese világát tárja fel. Őrzik magukban a lényeget, a legfontosabb igazságokat!

Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van.

Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan. Osho eredeti nevén Bhagwan Shree Rajneesh egy indiai falucskában, Kuchwadában született Szülei a dzsainizmust követték, apja jómódú kereskedő volt. Kicsiny korában anyai nagyszüleihez került. Szinte mindig egyedül volt, egyedül sétált a nagyszülei házának közelében lévő vízpartra.

Békés, nyugodt évek voltak ezek Osho számára.

Jump to navigation. Szerkesztette: dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész. Nihil obstat. Berta Tibor ezredes, általános helynök. Bíró László püspök, katonai ordinárius. Gárdonyi Géza: Dobó István imája az egri vár ostromakor. Damjanich János imája. Ismeretlen katona imája.

Imádság a katonákért. Két részlet Máté evangéliumából. Katona imája. Ima az ellenségért. Zsoltár Sinka István: Fohász. Ima hivatásért. Puszta Sándor: Ki hegyre megy. Ima önmagamért. Ima utazás előtt. Ima a védőszenthez. Katonák imája NATO-katonák körében elterjedt ima.

Imádság az elhunytért. Csurka Liliána Lolle: Magányban. Ima a megholtakért. Fohászok katonáknak. A keresztes vitézek éneke a XII. Tinódi Lantos Sebestyén: Siess, keresztyén. Méliusz József: Hősök temetője. Zrínyi Miklós: Katona imája a feszület előtt. Janus Pannonius: Békéért. Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…. Ima viszálykodók kibékítésére. Az ellenség imája. Frantisek Halas: A halott katona. Balassi Bálint: Háborúit, szíve fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza.

Ijjas Antal: Elesett hőseinkért. Boldog Salkaházi Sára: Ima a halál órájának elfogadásáért. Kossuth Lajos imája a kápolnai csata előtt. A katolikus katonák nemzetközi szervezetének AMI imája. Csorba Győző: Magánbeszéd. A sebesült katona imája. Ima szorongattatott helyzetben. Ima halálveszélyben. Ima tanácstalanságban. Ima kísértésben. A tökéletes bánat fölindítása. Ima a hit kegyelméért. Ima a Hazáért. Ima a békéért. Ima az önfegyelemért. Ima a parancsnokért.

Ima a beosztottért. A fejezetben található szerzők életrajza. Virtuti confido — Bizalmam az ősi erényben. Te látod a mi kis romladozó várunkat. A Te konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul mindenségedben. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk. Hulljunk el, mint a fűszál. Konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul ez az ország maradjon meg…. Mária, Jézus anyja. Magyarország védőasszonya!

A Te képedet konyv: 1956 fiadnak hagyd orokul zászlóinkon. A Te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörülj érettünk! Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet!

Nézd Egert, ahol még állnak. Mozdulj meg mennyei sátorodban. Szent István király; ó borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen szíved a miénk! Damjanich Emíliámnak vigasztalásul. Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.

Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben — Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni — dicsértessék a Te neved mindörökké! Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!

Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen Előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.

Arad, Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg Téged, most mégis szeretnék Neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy Te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránáttölcsérből néztem fel a csillagos égboltra. S abból következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna arra, hogy a bolondját járatták velem.

Szeretném tudni, Istenem, hogy idenyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy Te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm, ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem; de örülök, hogy ma Rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája, de amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek.

Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek Téged, s ezt meg akarom mondani Neked.