Konyv: A bizalom ara E-KONYV


Konyv: A bizalom ara E-KONYV

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 625678881
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,89

MAGYARÁZAT:Konyv: A bizalom ara E-KONYV

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Like Liked. Full Name Comment goes here. Are you konyv: A bizalom ara E-KONYV you want to Yes No. Petra Budai. Julia Banfi. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Az alapok l Mit akar tn valőjában? Hogyan lesz milliőnk? Bevezetcí Mindegy, hogy merrÓ1 f j a szé.

A ényeg az, hogyan állítja be a vitorlákat. Vera Pfeiffer Kedves olvasÓ! Azaz: ha on rjgy gondolja, konyv: A bizalom ara E-KONYV a gondoskodás ierén már nincs teendóje ebben az é etben. Hogy d nt tt?

Folytada az olvasást? Ennek igazán riilijnk, és en-gedje meg, hogy gratuláljunk onnek: máris megtette egy nehéz és g ron-gyos tit e ső lépését. Akár bevalljuk magunknak, akár nem, p énz, illetve anyagi biztonstig nél-kiil nem igaztín lehetiinkfelhítleniil boldogok. Tehát itt az ideje megvizsgálnunk a pénzrÓ1a gazdagságről, és bármi-lyen hihetetlentil hangzik: saját jovónkrÓ1 gondolatainkban kialakított el-képzeléseinket.

Az anyagi jőlét elsó lépése: gondolkodtísmődunk megvcíltoztattísa' Sok sikeres ember tartja, hogy ez volt sikerének zá oga. Vajon tudnánk-e ma, mi is az a számítÓgép, ha két amerikai fiatalember, bizonyos Bill Gates és Paul A en, akik l00 dollárbÓl alapították vállalkozásukat, rigy hrisz évvel eze16ttnem mernek elóálIni egy teljesen rijszerrímegoldással, és nem kezdik el értékesíteni termékiikct tltittlli t tt.

Az anyagi fÍiggetlenséghez azonlratt rlt. Komolyra fordítva a szőt: mi, a pénziigyi sztllgliltatások terÍiletén tevé-kenykedó UFS cégcsoportvezetíi nap rtlint Ita1l szcmbesiiliink azzal, hogy - ellentétben az Egyestilt A lamok vagy Nyugat-EurÓpa lakőival - mi magyarok mennyire nem vagyunk tisztábarr Saját felelóSségtinkkel' meny-nyire nem látjuk vagy nem akarjuk látni a j vő kiszámíthatatlan tényez it.

Úgy gondoljuk, hogy elég, ha csak a mának éltink, hiszen rigyis van valaki - aZaZ az áL am -' aki minden k rtilmények kozott gondoskodik rÓlunk: legyiink akár betegek, munkanélkÍ. Ez azonbanfa-ttilistévedés! Ha mi nemkészídtik elósaját és gyermekeink j vójét, ami tud. Ha saj t magunk sztímdra nemvagyunk eléggéfontosak, akkor miért vőrjuk el mindezt aztíl. Ha on most ébredt rá, mennyi tennivalőja is van ezen a téren, de nem tudja, merre induljon, ne aggődjon.

DÓ1jon hátra a karosszékben, és olvassa végigezta kcinyvet. Látni fogja: a lehetólcgjobb riton jár, hiszen felismerte: a kérdés ont is érinti. Mint minden, az anyagi fiiggetlenséghez vezetó t lé-pései is megtanulhatőak. Ha megértette ennek lényegét, máris hozzákezdhet a gyakorlatba valő átiiltetéshez: tervezés, fÓkuszálás, kitartás, céltudatosság és onmagunkba vetett hit - mindez jó segítítársa lesz ezen a hosszde annál r mtelibb titon.

Ehhez kívánunk onnek jÓ olvasást, a gyakorlati megvalÓsításhoz sok si. Kívánjuk, hogy tíz, hrisz vagy otven év m lva, amikor gyer-mekének, unokájának adja kezébe ezt a k nyvet, az elm lt évekre visszate. Legyen élete olyan, amilyenrő. A kotet világszerte népes olvasőinak táborában Í. Koszonetnyilvánítás A kiemelkedó teljesítmények mindig a legkiilonbozÓ,bb emberek csodá1atos egytittmríktidésének eredményeként sziiIetnek.

Nekem megadatott az a kiváltság, hogy egyedtilállÓ emberektÓ,l tanulhat-tam. Sajnos, képtelenség lenne itt mindegyikóji. Néhányan ktjztili. Winfried Noack lelkész' Peter Hovelmann, konyv: A bizalom ara E-KONYV tréncrem, aki megismertette velem a siker titkát és a barátság szépségét, Shami Dhillon, a kommunikáciÓ meste-re' valamint a milliárdos Daniel S.

Pefra Sen, aki bevezetett a nagytÓke vi-lágába. Egyiki'ik sem kÖnnyítette meg a dolgomat, de hát ismeretes, hogy teher a att nó a pálma. Szeretném még kiemelni tigyvezetónk, Jeroen Vetter tevékenységet; ugyanis az 6 példát an igyekezetének és tudásának koszon-hetóen egyre t bben látogatják szemináriumainkat. Last but not least - koszcjn m élettársamnak, Cécile-nek, hogy támo. Ami-őta megismertem ót, tudatosabban konyv: A bizalom ara E-KONYV intenzívebben élek.

E císzo Tudja mi az, ami a legtribb embert visszatartja attÓl, ho-ey olyan életet éljen, amelyrÓ1álmodik? A pénz! Semmi más, csak apénz. Apénzazélethezva ő hozzáál ás szimbÓluma, egy bizonyos szel emi magatartáS ti'ik rképe, így nem véletlen, hogy nagyon fontos szerepetjátszik az élettinkben. A pénz-energia; minél nagyobb energiát fekteti'ink az é et valÓban fontos dolgaiba, annál gazdagabbak lehettink. Az igazánsikeres emberek rendelke znekazza a képességgel, hogy nagyon sok pénzÍ.

Néhányan megÍrz1kvagyo-nukat, mások embertársaikjavát szolgálják vele. Kozcjs benntik, hogy szinte ,dűhozzájuk apénz'. Azért ne hangsrilyozzuk tril a pénz jelentőségét! Tudja, mikor játszik a pénz ttt zottan nagy szerepet? Amikor nincsen, amikor tires mináen zse-btink. Ha anyagi gondjaink vannak, apénzért valÓ aggÓdás megterheli a mindennapjainkat. Ahhoz, hogy ezen v á toztatnitudjunk, egy szer azé etben komolyan kell foglalkoznunk ezze a témával.

Ha ezt megtetttik, látni fog-juk, hogy apénz: támasz- az é et minden teriiletén. Mindannyiunknak vannak á mai, és van egyfajta elképzeléstink anÓl' hogy hogyan szeretnénk élni, és mi az' ami bizonyos mértékben jár konyv: A bizalom ara E-KONYV. A lelktink mélyén hinniakarunk abban, hogy képesek vagyunk jobbá tenni a világot. Sajnos, gyakran tapasztalom, hogy a hétkoznapok, a realitások megfojtják az álmokat. Sokan elfelejtik: nemcsak "konyv: A bizalom ara E-KONYV" szi.

Megfeledkeznek errÓ1, mert azt hiszik, hogy nem képesek megszabadulni a mindennapok nehézségeitÓ1. Szívesen éljtik bele magunkat az á dozat szerepébe. Kompromisszumo-kat k tlink - és mielőtt észbe kapnánk, az élet már el is rcippent a fejtink fd citt. Gyakran okoljuk anyagi helyzettiket azért,hogy ne-,igy éltink, aho-gyan szeretnénk. Tobb mint egy évtizede foglalkozom apénzzea sikcrrcl és a szerencsével. Így sajátítonam e azta készséget, hogy a pénzt diff'crcnciáltan és más szem-mel is néznitudjam: apénz egyrészt meggátolhatja, ho.

Ezze konyv: A bizalom ara E-KONYV nyvvel az on személyes trénereként állok rendelkezésre' Bol-doggá tesz, ha továbbadhatom mindazt, amit megtanultam és átéltem. Sze-retném tnt elvezetni odáig' hogy a pénze dolgozzon tnért, és ne fordítva. Azanyagi biztonság aztjelenti, hogy lényegesen szabadabban és ftiggetle-nebbtil é heti. Amikor erre rájottem, hirtelen ellenállhatat anvágyatérez-tem, hogy tudásomat másokka is megosszam. Elkoteleztem magam arra' hogy akivel kapcsolatba keriil k, és aki erre igényt tart, annak segítségére Ieszek az anyagi ftiggetlenséghez vezetí ton.

Ahogyan meg lehet tanulni repti lógépet vezetn i, bti várkod n i vagy program ozn i, u gy an gy mi nd e nki ké-pes aÍTa' hogy elsajátítsa ajőlét alapjait. Az e1s6 százmilIiÓ elérésére t bb lehetóSég is kínálkoz1k. EzekkozÍil mu-tat be egyet a k vetkezó négy - a konyvben bóvebben kifejtésre kertiló - stratégia: l.

Megtakarít egy bizonyos százalékot; 2. Befekteti a megtakarít ott pénzt; 3. Megnove i a bevételét; 4. Ebból a megncivekedett jovede embÓ,l ismét megtakarít egy bizonyos százalékot. HaeztaZutat kciveti, akkor-elérheti, sót meghaladhatja a l

Romana különszám Egy bonyolult ékszerlopási ügy kapcsán Boyd kényes alkut ajánl a lánynak a hallgatásáért cserébe… Day Leclaire: Nem dajkamese Létezik egy furcsa szerzõdés a Romano és a Dante család között, amely arra kényszeríti Lazzarót és Arianát, hogy házasodjanak össze, különben elveszítik a közös tulajdonú, értékes gyémántot… Stella Bagwell: A bizalom ára Mia azért érkezett a montanai kisvárosba, hogy elmeneküljön a múltja elõl.

Konyv: A bizalom ara E-KONYV a helyi orvossal, Marshall-lal, de úgy érzi, nem szerethet bele a férfiba, amíg nem avatja be õt a fájdalmas titkába. Blanka Lipinska Ft. Borsa Brown Ft. Fábián Janka Ft. Richard Osman Ft. Bridget Collins Ft. Bosnyák Viktória Ft. Esther Perel Ft. Andy Weir Ft. Jasper DeWitt Ft. Kelényi Angelika Ft. Agatha Christie Ft. Julia Quinn Ft.

Quentin Tarantino Ft. Margaret Atwood Ft. Jennifer L. Konyv: A bizalom ara E-KONYV Ft. Hoppán Eszter Abigail Dean Ft. Malka Adler Ft. Baráth Viktória Ft. Budai Lotti Ft. Vi Keeland Ft. Karády Anna Ft. Sienna Cole Ft. Iratkozz fel a BOOK24 hírlevélre és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!

Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Vásároljon Book