Konyv: A galaxis urlenyei


Konyv: A galaxis urlenyei

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 218775805
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,41

MAGYARÁZAT:Konyv: A galaxis urlenyei

Pontosság ellenőrzött. A galaxisok égitestek : csillagokcsillagközi gázokpor és a láthatatlan sötét anyag nagy kiterjedésű, gravitációsan kötött rendszerei. A magányos csillagokon kívül egy galaxisban rengeteg több csillagot tartalmazó rendszer, nyílthalmazgömbhalmaz és köd található. A legtöbb galaxis átmérője több ezertől több százezer fényévig terjed, és a galaxisok között több millió fényév távolság a jellemző.

A közöttük lévő űr nagyon jó vákuumnak tekinthető, kevesebb mint köbméterenkénti egy atommal. Feltehetően több mint százmilliárd 10 11 galaxis van a Világegyetem belátható részében. A galaxis szó a görög γάλα gala származéka, amelynek jelentése tej. A monda szerint Zeusz a csecsemő Héraklészt az alvó Héra mellére tette, hogy isteni tejet szopva halhatatlanná váljon.

Héra közben felébredt és rájött, hogy egy ismeretlen csecsemőt szoptat. Hirtelen eltolta magától a gyermeket s ekkor szétfröccsent a teje, amiből a Tejút lett. A Tejútrendszer görög neve Γαλαξίας is erre vezethető vissza. Az extragalaxis az összes, a Tejútrendszerünkön kívüli galaxis általános neve. A megfigyelési adatokból arra következtetnek, hogy számos galaxis középpontjában nagyon nagy tömegű fekete lyuk található, bár ez nem igaz minden esetben, mert ha a galaxis középpontjában két fekete lyuk összeolvad például egy másik galaxissal való ütközés következtébenkonyv: A galaxis urlenyei a keletkező új fekete lyuk gravitációs hullámok kibocsátása után kirepülhet a galaxisból, örökre elhagyva azt.

A mi konyv: A galaxis urlenyei, a Tejútrendszer sokszor csak Galaktika küllős spirálgalaxisa Lokális Galaxiscsoport egyik nagy galaxisa a "konyv: A galaxis urlenyei" az Androméda-galaxismellyel néhány milliárd év múlva összeütközikamelynek az átmérője 30 kilo parszek fényév és körülbelül milliárd csillagot tartalmaz, a tömege egy trilliószor annyi, mint a Nap tömege. Az ezáltal létrejött csillagokból álló lemez egy csíkként látszik, ha mi is benne vagyunk.

Egy jó ideig a ködöket nem ismerték el galaxisként, amíg Edwin Hubble az as évek elején be nem bizonyította, hogy az egyik legközelebbi galaxis, az Androméda-köd csillagokból áll, sőt, a benne lévő cefeida változócsillagok segítségével sikerült meghatároznia távolságát is.

Az első próbálkozás, amely konyv: A galaxis urlenyei irányult, hogy leírja a Tejút formáját és a Nap helyzetét a galaxisunkban, William Herschel által történt. Jacobus Kapteyn finomított módszert használva -ban egy elliptikus galaxis képét rajzolta meg, amelynek az átmérője körülbelül 15 kiloparszek volt.

Csak -ban sikerült Robert Julius Trumplernek megrajzolnia azt a képet róla, amit ma is ismerünk. Ez a sugárzás elősegítette galaxisunk részletesebb tanulmányozását. Az es évek elején a Hubble-űrtávcső még jobb megfigyeléseket tett lehetővé. Többek között az is bebizonyosodott, hogy a hiányzó sötét anyag a galaxisunkban nem állhat csak halvány és apró csillagokból. Az is tudott már, hogy a látható világegyetemben több százmilliárd galaxis van. "Konyv: A galaxis urlenyei" Hubble ismerte fel azt a tényt, hogy az Univerzumunk nem csak a Tejútból áll, léteznek sokkal távolabb lévő égitestek, extragalaxisok is.

A leggyakoribb galaxistípus. A központi, megközelítőleg gömb alakú mag II. A galaxismagot lapos korong veszi körül, amelyben — hasonlóan a Tejútrendszerhez — spirálkarok helyezkednek el, ezek I. A csillagközi anyag az össztömegnek csupán néhány százalékát teszi ki, és a galaxis fősíkja mentén erősen koncentrált.

A csillagokhoz hasonlóan a spirálkarok is keringenek a központ körül, de nem állandó szögsebességgel. A galaxis legkülső vidéke a gömb alakú haloennek sugara megközelítőleg a spirálkarokéval egyezik meg, és öreg, II. A magtól a periféria felé folyamatosan ritkul. A spirálgalaxisok egyharmad része közönséges spirálgalaxis, kétharmaduk pedig úgynevezett küllős spirálgalaxis jelölésük: SB.

Mindkét típus esetében három alosztályt a, b, c különböztetnek meg, a galaxismag viszonylagos fejlettsége alapján a: fejlett mag, c: viszonylag halvány mag. Ez a rendszerezés azonban nem utal feltétlenül a galaxisok fejlődési stádiumára, amire nagy hatással vannak a galaxisütközések. Spirális galaxis a Vadászebek csillagképben található Messier 51 és a Nagy Medve csillagképben található Messier jelű Messier-objektumok.

Mindkét objektum esetében merőlegesen látunk rá a galaxis korongjára. Kozmikus környezetünkben ezek a leggyakoribbak. Átlagosan milliárd naptömegnyi anyagot tartalmaznak. Csillagközi anyag nagyon kevés van bennük, ezért csillagkeletkezés sem zajlik bennük, következésképpen a nyílthalmazok is hiányoznak ezekből a galaxisokból. Csillagaik öregek, a II. Ezen tulajdonságaik miatt hasonlítanak a gömbhalmazokracsak sokkal nagyobbak, bár valószínűleg átmenet van a két égitesttípus között.

Az elliptikus galaxisokat lapultság szerint csoportosítjuk az E0-E7 osztályokba. Az elliptikus galaxisok előtt jelölt még egy átmeneti típus is, amely csak magból és spirális szerkezet nélküli korongból áll, ezek a lentikuláris galaxisok. Szerkezetüket tekintve átmenetet képeznek a spirálgalaxisok és az elliptikus galaxisok között. Korongjukban nincsenek spirálkarok, magjuk szokatlanul nagy méretű. Általában kevesebb csillagközi anyagot tartalmaznak, mint a spirálgalaxisok, csillagtartalmuk az elliptikus galaxisokhoz áll közelebb, napjainkban már nem zajlik bennük csillagkeletkezés.

Olyan galaxisok, amelyeknél központi mag és szimmetriatengely sem konyv: A galaxis urlenyei meg. Semmilyen lényeges jellegzetességet nem mutatnak, és a legkülönfélébb alakúak lehetnek. Az ilyen galaxisokat alkotó csillagok általában I. Jellegzetes képviselőik a szabad szemmel is látható, de hazánkból nem megfigyelhető Magellán-felhők.

A szabálytalan extragalaxisokban igen nagy mennyiségű intersztelláris anyag található; a Nagy Magellán-felhő tömegének például több mint felét gáz- és porfelhők teszik ki. Ezen galaxisok később ütközések során, melyek 4 milliárd évvel ezelőtt befejeződtek, más, szabályos galaxisok keletkeztek. Lényegében a Hubble-féle osztályozási rendszer továbbfejlesztése. Az osztályozásban itt a normál spirálgalaxisok SA jelölést kaptak, illetve definiáltak SAB osztályokat is. Lényegében a luminozitási osztályokkal bővített Hubble-séma.

Ez a séma tartalmazza az elliptikus galaxisok alosztályait is: zárójelben a szokásos angol elnevezés. Morgan olyan osztályozást javasolt, amely a morfológiai tulajdonságok mellett a galaxisok színképét is figyelembe veszi.

Ennek megfelelően a Hubble-féle rendszerben használatos jelöléseket kiegészítette; a galaxisok fő szimmetriasíkjának a látóvonallal bezárt szögét ig terjedő számokkal jelzi, ahol 1 a látóvonalra merőleges szimmetriasíkot jelent.

A galaxisoknak vannak bizonyos jellegzetességei, amelyeket nem tartalmaznak a klasszikus osztályozási rendszerek. A szokatlanul erős elektromágneses sugárzással rendelkező galaxisokat nevezzük aktív galaxisoknak, magjukat aktív galaxismagnak AGN, Active Galactic "Konyv: A galaxis urlenyei." Középpontjuk sugárzása változó; elsősorban nem csillagoktól ered. A középponti korongjukra való rálátás alapján rendszerezzük őket. A blazárok nevüket az elsőként felfedezett ilyen objektumról BL Lacertaemás néven Lacertid kapták.

Konyv: A galaxis urlenyei fő típusuk a BL Lac objektumok és a heves optikai változásokat mutató kvazárok. Színképükben — ellentétben a kvazárokéval — nem figyelhetők meg emissziós vonalak, és a kvazárokkal szemben százszor halványabbak a Seyfert-galaxisoknál. Rendkívül kis méretű, optikailag is nagy luminozitású, erős rádióforrások.

A kvazárokat -ban fedezte fel Allan Sandage. Ennek ellenére csak kevés kvazár bocsát ki rádiósugárzást, ugyanakkor viszont erős röntgen- és infravörös-források. Az optikai tartományban általában csillagszerű pontként figyelhetők meg innen ered az elnevezés.

Az első ilyen objektumokat Carl Keenan Seyfert fedezte fel -ban a Wilson-hegyi Obszervatóriumban. Legfőbb jellemzőjük, hogy egészen kis méretű, de rendkívül fényes maggal rendelkeznek. Míg a normális csillagrendszerek színképében legfeljebb néhány emissziós vonal található, és azok is aránylag keskenyek, addig a Seyfert-galaxisok színképe rendkívül sok emissziós vonalat tartalmaz, amiről kimutatható, hogy igen magas hőmérsékleten és erősen turbulens közegben jöttek létre.

Szokatlan színképükön kívül még egész sor különös jellemzőjük van. Egyes Seyfert-galaxisok fényessége néhány hónap alatt jelentősen változik, ami arra utal, hogy sugárzásuk néhány fényhónap átmérőjű részükből ered. A kisugárzott energia főként az infravörös tartományba esik. Sok ilyen objektum százszor erősebben sugároz a színkép vörösön túli részében, mint a látható tartományban. A Seyfert-galaxisok valójában átmenetet képeznek a normál galaxisok és a kvazárok között.

A Seyfert-galaxisok magját spirálkarok veszik körül, ezért szerkezetük a normál galaxisokéhoz hasonló. Színképük és sugárzásuk miatt viszont a kvazárokhoz hasonlítanak. Olyan galaxisok, amelyek rádió fluxusa nagyságrendekkel erősebb annál, mint ami az optikai fényességük alapján várható, figyelembe véve az úgynevezett rádióindexetazaz az elektromágneses hullámok formájában leadott energiájának nagy részét a rádióhullámok tartományában sugározza ki.

A rádiógalaxisokból gyakran olyan gáznyúlványok relativisztikus jetek indulnak ki két, egymással ellentétes irányba, amelyek különálló csomókra bonthatók fel. A jetekben gyors változások is vannak, egészen a rádióobjektum mélyéig benyúlva. Egyes feltételezések szerint az Univerzum történetének egy korai korszakában, a kvazár-korszakban a rádiógalaxisokból kinyúló jetek alapvető szerepet játszottak a galaxisok közötti gáz összecsomósításában, így a kisebb galaxisok létrejöttét katalizálták.

Az aktív galaxismagok létezésére utaló tény, hogy ezekben a nagyon nagy tömegű fekete lyuk folyamatosan további anyagot nyel el. A csillagászok feltételezik, hogy az aktív galaxisok különböző osztályai csak látszólagosak, elsősorban az aktív magjukra való rálátás szerint csoportosíthatóak az egyik vagy másik osztályba. Ha a látóirányunk merőleges az akkréciós korong síkjára, vagyis egybeesik az anyagkilövellések irányával, akkor blazárt figyelünk meg. Ha viszont éppen a perem felől látunk rá a galaxisra, akkor rádiógalaxisnak nevezzük.

Fő ismertetőjelük a korong kerületén lévő, fényes, gyűrűs szerkezet, melynek közepén van a galaxis magja. Az ilyen objektumok a valószínűleg konyv: A galaxis urlenyei galaxisok közötti kölcsönhatások során, az árapály -erők hatására jönnek létre. Amikor egy kisebb galaxis nagy sebességgel átzuhan egy spirálgalaxison a korong síkjára merőlegesen, a gravitációs kölcsönhatás csillagkeletkezési hullámot indít el a korongban, hasonlóan egy pocsolya felszínén terjedő hullámokhoz, amikor kavicsot dobunk bele.

Az Androméda-galaxis infravörös képén is látszanak gyűrűs szerkezetek, így elképzelhető, hogy részt vett hasonló kölcsönhatásban. Az univerzum első galaxisai sötét anyagbólvalamint abból az ősi, főleg hidrogénből és héliumból álló gázból keletkeztek, ami az ősrobbanás után betöltötte az univerzumot.

Azokon a helyeken, ahol a sötét anyag sűrűsége nagy volt, a gáz és a sötét anyag saját gravitációjának engedelmeskedve húzódott össze. A konyv: A galaxis urlenyei összehúzódásának sebessége a sötét anyag létezésének konyv: A galaxis urlenyei bizonyítéka: nélküle a sokkal kisebb tömegű gázból sokkal lassabban, akár milliárd évet is elérő idő alatt keletkeztek volna az első galaxisok, így viszont körülbelül egymilliárd év is elég volt meglepően nagy, a Tejútrendszerünkével összevethető tömegű galaxisok kialakulására.

A legelső galaxisokat napjaink legnagyobb távcsöveivel sem tudjuk megfigyelni, de a Hubble űrtávcső által készített képek szerint a fiatal Univerzumban nagyon sok apró, de az ütközésektől és a kölcsönhatástól eltorzult formájú galaxist látni, amely az utóbbi elméletet látszik alátámasztani. Az első galaxisok létrehozatalában nagyon fontos szerepet játszottak a fiatal világegyetemben az ősrobbanás utáni 1 milliárd éven belül már létező szupermasszív fekete lyukakmelyek, maguk köré anyagot gyűjtve létrehozták az első galaxisok kezdeményeit.

Napjainkban ezen központi fekete lyukak tömege arányos a galaxisok központi dudorának tömegével, a korai univerzumban viszont a fekete lyukak a galaxismagok tömegének lényegesen nagyobb részét tették ki, azaz nem a galaxisok központi régiói hizlalták a fekete lyukakat a mai méretükre, hanem ellenkezőleg, a fekete lukak gyűjtötték maguk köré a ezeket. Az ősi anyagból eredetileg sok csillagközi gázt és port tartalmazó szabálytalan és spirálgalaxisok keletkeznek, melyekben a csillagközi anyag csillagokká alakul.

Az intenzív csillagkeletkezést mutató galaxisokban sok a fiatal, kék csillag, így színük is kékesebb.

Ha Ft felett vásárolsz, a kosár oldalon választhatsz egyet az alábbi ajándékok közül magadnak, vagy annak akinek ajándékot veszel annyiféle van, hogy ide ki sem fér mind, a teljes lista itt van :. Lawrence könyvek Marvel képregény Marvel könyv Mindenszentek trilógia Narnia krónikái könyv Narnia könyvek Narnia krónikái könyv konyv: A galaxis urlenyei. A fogaskerékre kattintva bármikor megváltoztathatod a döntésedet.

Adatkezelési nyilatkozat. Beállítások OK. Termék címkék:. A galaxis űrhajói [Star Wars enciklopédia] 2. Többet egy csapásra? Pipáld ki, amit még a kosárba tennél :. Star Wars ajándéktasak, nagy 13x26x32,5 cm Ft. Lázadók - Képes útmutató [Star Wars enciklopédia] 3. Zöldlámpa [Matthew McConaughey könyv] 4. Már csak később lesz kapható Kívánságlistára teszem. Szerző: Lucasfilm -keménytáblás Bővebben Nálunk többféle kedvezményt is kaphatsz: Ft kedvezmény: Ha először vásárolsz nálunkfeliratkozol a hírlevelünkre, és a vásárláshoz beváltod az ehhez járó kuponkódot, Ft kedvezményt adunk.

Mindkét kuponkód beváltásához legalább Ft értékű terméket kell a kosárba tenni, és a hírlevélkuponnál regisztráció konyv: A galaxis urlenyei szükséges. Ez automatikusan konyv: A galaxis urlenyei a futáros szállításnál. Ajándék Neked, vagy szeretteidnek a vásárlás mellé! Ha Ft felett vásárolsz, a kosár oldalon választhatsz egyet az alábbi ajándékok közül magadnak, vagy annak akinek ajándékot veszel annyiféle van, hogy ide ki sem fér mind, a teljes lista itt van : Belépő szintű jojó 3 féle színben:.

Iránytűs kulcstartó:. Ügyességi játék golyókkal :. Papír 3D szemüveg vörös-cyan, a leg- egyszerűbb otthoni konyv: A galaxis urlenyei élményhez. Ha nem boldogulsz az internetes rendeléssel, munkanapokon óra között telefonon is rendelhetsz, vagy tudunk segíteni a rendelés leadásában is. Ajándékba lesz? Jó lenne hozzá egy szép csomagolás? Mit szólsz ehhez? Star Wars ajándéktasak, nagy 13x26x32,5 cm Csak Ft! Részletes szállítási és fizetési információk: Kosárérték Személyesen, Szondi Előre fizetés online bankkártyás fizetés, utalás, PayPal esetén megvárjuk a feladással a bank visszaigazolását, ami miatt a csomag később érkezhet meg.

A PayPal fizetés költsége Ft. Kapcsolódó könyvek:. Star Wars ajándéktasak, nagy 13x26x32,5 cm raktáron. A hercegnő, a kalandor és a párafarmer [Star Wars könyv] később lesz kapható. Amiről tudnod kell, és tudni érdemes [Star Wars enciklopédia] később lesz kapható. Az ébredő Erő — képes útmutató [Star Wars enciklopédia] később lesz kapható. Leírás Leírás. Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Írja meg véleményét! Írja meg véleményét. A neved:. Értékelés: Rossz. Hasonló könyvek:. Ahsoka [Star Wars könyv] raktáron.

Darth Plagueis [Star Wars könyv] raktáron. Thrawn [Thrawn könyv, kánon Thrawn előzmény 1, Timothy Zahn] raktáron. Kívánságlistára teszem. Ha Ft felett vásárolsz, a kosár oldalon választhatsz egyet az alábbi ajándékok közül magadnak, vagy annak akinek ajándékot veszel annyiféle van, hogy ide ki sem fér mind, a teljes lista itt van : Belépő szintű jojó 3 féle színben: 3 db Dufti illatmécses csomag 3 illatban : Iránytűs kulcstartó: Ügyességi játék golyókkal : Papír 3D szemüveg vörös-cyan, a leg- egyszerűbb otthoni 3D élményhez Telefonos rendelés Ha nem boldogulsz az internetes rendeléssel, munkanapokon óra között telefonon is rendelhetsz, vagy tudunk segíteni a rendelés leadásában is.

Spórolj időt és pénzt : intézd az ajándék- vásárlást és a csomagolást egy helyen! Elég a kosárba rakás előtt kipipálni lent az ajándéktasakot. Ha sietős az ajándékvásárlás, javasoljuk, hogy csak átvételkor fizess vagyis ne utalj és ne is interneten keresztül fizess bankkártyával, hogy ez ne késleltesse az ügymenetetés a székhelyünkön vedd át a rendelésedet ha ez lehetséges.